ชุมชนบ้านไทยพัฒนา หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านไทยพัฒนา

เริ่มขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ  4-5 ครัวเรือน  ยังชีพด้วยการทำไร่เลื่อนลอย  ต่อมามีประชากรอพยพขึ้นมาจากบ้านมาบกราดบ้านแซะแถบบริเวณอำเภอครบุรี มาตั้งครอบครัวอยู่บริเวณบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีจากนั้นเริ่มมีคนอื่น ๆ อพยพตามเข้ามาตั้งหลักแหล่งเพิ่มมากขึ้น  คนที่อพยพมาในช่วงแรก ๆ มักมีอาชีพเป็นพรานมาก่อน เมื่อพบสถานที่ที่มีทำเลดีก็พาครอบครัวอพยพเข้ามาอยู่เพื่อประกอบอาชีพพรานป่าและทำไร่ในพื้นที่เล็ก ๆ ไปด้วยอันเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชุมชนบ้านไทยพัฒนา ชุมชนบ้านไทยพัฒนาเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นชาวบ้านที่นี่จึงมีอาชีพหลักเป็นเกษตร ทำไร่ ทำสวน ทำนา ด้วยผลผลิตทางการเกษตรได้รับการยอมรับเป็นที่ต้องการของตลาด

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านไทยพัฒนา

อัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้คือการทำเกษตรกรรมนั่นเอง บ้านไทยพัฒนามีวัดบ้านไทยสามัคคีเป็นศูนย์รวมใจ อีกทั้งยังมีความเชื่อ ความศรัทธาในศาลตาปู่และเจ้าพ่อหลวงราช โดยจะมีการทำบุญเลี้ยงใหญ่ในเดือน 6  ของทุกปี เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคล ขอให้ฝนฟ้าดีการปลูกพืชผลผลิตดี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของดิน น้ำ และอากาศของชุมชนนี้เหมาะแก่การปลูกกาแฟ กาแฟที่นี่จึงมีรสชาติและกลิ่นหอมแบบเฉพาะตัว ติดกับอ่างน้ำห้วยกระบอก ภูเขาสูง วิวสวย เหมาะแก่การจัดสวนกาแฟแบบเกษตรผสมผสานครบวงจร  ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานให้แก่ผู้สนใจ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันที่โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แวะเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนผักปลอดสาร  โรงเพาะเห็ด  สวนเบญจมาศ  ศูนย์แปรรูปแหนมเห็ด และ สวนเมล่อน รักจังฟาร์ม สถานที่ปลูกเมล่อนด้วยระบบโรงเรือนที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการผลิตที่เป็นระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลโดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ดูงานแก่ผู้สนใจเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ก่อนเดินทางกลับสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ดหอม  ข้าวเกรียบเห็ดที่กรอบ มัน แต่ไม่อมน้ำมัน รสชาติอร่อย เห็ดสามรส และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ร้านค้าชุมชนของชุมชนบ้านไทยพัฒนา

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านไทยพัฒนา  หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  • นายสนิท ขอร่วมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0934797886
  • นางนุ้ย อยู่อุ่นพะเนาว์ ประธารหมู่บ้านท่องเที่ยวไทยพัฒนา โทรศัพท์ 08 3178 8026
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว โทรศัพท์ 04422 8613 , 0 4422 8613

Leave a Reply

error: Content is protected !!