ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาจากคำบอกเล่า โดยผู้เฒ่าผู้แก่มีเรื่องเล่าขานประมาณปี พ.ศ. 2429 ราษฎรชาวบ้านเสี้ยวใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเสี้ยวน้อยทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร ได้อพยพมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่บริเวณบ้านเสี้ยวน้อยปัจจุบัน โดยการนำของพ่อขุนสะท้าน พ่อชื่น พ่อเทาะ แม่วันดี มาทำนาทำสวน ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ และมีพื้นที่ไว้สำหรับพักสัตว์ที่นำมาเลี้ยงเวลากลางคืนเรียกว่า ”คอกวัว” ปัจจุบันคือที่สาธารณะคอกวัวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน สาเหตุที่ราษฎรบ้านเสี้ยวใหญ่อพยพอยู่ตามหัวไร่ปลายนา เนื่องจากมาทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ การคมนาคม ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับลำบาก ถึงฤดูฝนน้ำท่วมทางสัญจรไป-มา ต่อมาราษฎรบ้านเสี้ยวใหญ่ได้มีการอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน และมีผู้ใหญ่บ้านปกครองแล้วมีการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เลียนแบบชื่อหมู่บ้านเดิม (หมู่บ้านเสี้ยวใหญ่) “บ้านเสี้ยวน้อย”  มาจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของบ้านเสี้ยวน้อย

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านกลุ่มสตรีผ้าไหมโบราณยาวนาน 200-300 ปี การทอผ้าไหมของชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย เมื่อครั้งเป็นเมืองชัยภูมิครั้งนั้นพระยาภักดีชุมพลหรือพญาแลเป็นเจ้าเมืองคนแรกใช้ผ้าไหมจัดส่งเพื่อบรรณาการให้กับเวียงจันทน์ สมัยเจ้าอนุวงศ์และจัดส่งให้กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผ้าไหมชุมชนบ้านเสี้ยวน้อยมีหลากหลาย   สีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและได้รับการรับรองคุณภาพ นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการสาวไหมแบบโบราณเป็นหม้อต้มน้ำร้อนแล้วสาวเส้นไหมขึ้นมา ชุดผ้าไหมหลากสีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเสี้ยว

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์

มีแลนด์มาร์ค คือ “เบิ่งหนองแสง แงงระหัด” แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน มีระหัดวิดน้ำโบราณ อนุรักษ์ไว้ให้ได้ชม มีวัดสมศรีเป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชนตามฆาราวาสวิถีพุทธถือเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก ผ้าถักทอมือ ผ้าหมักโคลนจากปลักกระบือหรือผ้าหมักขี้ตม ถือเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาขั้นตอนของการผลิตผ้าหมักโคลนจากปลักกระบือหรือผ้าหมักขี้ตมอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านต้องเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนให้กับ   ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการนำผ้าที่ถักทอเรียบร้อยไปหมักโคลนจากปลักกระบือ ซึ่งถือเป็นผ้าที่มีความพิเศษกว่าทุกที่ คือเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผ้า พร้อมกับได้ดูขั้นตอนการทำผ้าขี้ตมได้ทุกขั้นตอน ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าไหมพื้นบ้านแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จนกระทั้งทอเป็นผ้าผืน และนำมาวางจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก ที่ศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย เลขที่ 6/1 หมู่ 1 บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  • กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย หมายเลขโทรศัพท์  0872535284
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044812915

Leave a Reply

error: Content is protected !!