ชุมชนบ้านท่ามะไฟพัฒนา ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติชุมชนบ้านท่ามะไฟพัฒนา ถือเป็นชุมชนใหม่ซึ่งแยกตัวออกมาจากบ้านท่ามะไฟหวาน ในอดีตท้องที่ท่ามะไฟหวานมีราษฎรเข้ามาจับจองพื้นที่อาศัยและทำกินอยู่อย่างเบาบาง ยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ถูกจับจองทำกินอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีราษฎรจากอำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูเขียว อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ หลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินเป็นจำนวนมาก ทำให้ท้องที่ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อได้รับการพัฒนาทางด้านการเกษตรและการค้าอย่างรวดเร็ว เมื่อพื้นที่ราบใต้เชิงเขาภูแลนคาเริ่มถูกจับจองทำกินจน ไม่เหลือที่ว่าง จึงมีราษฎรบางส่วนอพยพขึ้นสู่เทือกเขาภูแลนคาเพื่อแผ้วถางพื้นที่ทำมาหากินและอยู่อาศัย ต่อมาเมื่อมีจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้นทำให้ยากแก่การปกครองท้องที่เดิมของบ้านท่ามะไฟหวาน จึงได้แยกตัวออกมาเป็นบ้านท่ามะไฟพัฒนาหมู่ 11 ในปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการปกครองและขยายรายได้สู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านท่ามะไฟพัฒนา

อัตลักษณ์ชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกสิกรรม ผู้คนยึดถือวัฒนธรรมประเพณีและปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีประเพณีที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีสงกรานต์ (งานบุญปีใหม่ไทย) ในเดือน 4 ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและหากหมู่บ้านใดทำบุญบั้งไฟติดต่อกัน 3 ปี จะทำให้ข้าวปลาสมบูรณ์มิได้ขาด ประเพณีสลากภัต “สลากภัต” นิยมทำในฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ในระหว่างเดือน 6 จนถึงเดือน 8 ผู้คนใช้ภาษาไทยอีสานและประกอบอาชีพเป็นเกษตรที่ราบสูงโดยแท้

ท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับชุมชนเช่น เขื่อนลำปะทาว แหล่งน้ำอนุรักษ์ เป็นเขื่อนดินขนาดเล็ก ทิวทัศน์สวยงาม ศูนย์รวมจิตใจฆาราวาสวิถีพุทธ วัดภูเขาทอง วัดป่าสุคะโต แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่น่าสนใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปอาหาร ทำให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน ได้แก่ ข้าวหอมดง ข้าวหอมแดง ข้าวเจ้าแดง ผักเม็ก อ้อยดำ กระดาษแดง กระดาษดำ ไพรป่า ขนุนปลาร้า ลูกใต้ใบแดง เบญจรงค์ (อ๋อมแซ่บ) ดอกคำไทย ฝรั่งขี้นกพันธุ์พื้นเมือง มะดูก ขันทองพยาบาท มะไฟป่า ลิ้นจี่ป่า (คอแลน) ตากวาง (กำแพงเจ็ดชั้น) กล้วยไม้ป่า (กล้วยป่า) และสมุนไพรไทยอื่นๆ อีกมากมาย   ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลท่ามะไฟหวาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์โดยชุมชน เช่น กล้วยอบเลย ขนมไทยปั้นสิน ขนมไทย ขนมชิ้น ขนมต้ม และสินค้าแปรรูปจากผ้าทอมือและจักรสานเสื่อกก ขนมกะหรี่ปั๊บ อร่อยชิ้นเล็กพอดีคำ

ข้อมูลการติดต่อ

  • นายอำนวย เหล่าชำนิ กำนันตำบลท่ามะไฟหวาน โทรศัพท์ 0947548712
  • นางสุนันทา เรืองไรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ โทรศัพท์ 0909419100
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044831567

Leave a Reply

error: Content is protected !!