ชุมชนบ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมาของบ้านโคกโก่ง เดิมเป็นกลุ่มชนผู้ไทกลุ่มหนึ่งที่เดินทางอพยพย้ายถิ่นฐาน มาเรื่อยๆ ด้วยชาวผู้ไทชอบอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาเนื่องจากต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ และได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น ในราวปี พ.ศ. 2449 โดยมีนายเจ้าชินเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชน ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็น จึงมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

อัตลักษณ์ชาวโคกโก่ง

ชาวโคกโก่งเป็นชาวผู้ไทที่สืบทอดสายเลือดกันมานับร้อยปีเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว บ้านโคกโก่งจึงเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตแบบชาวผู้ไทเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรีพื้นเมือง การทอผ้า  การจักสานไม้ไผ่ อีกทั้งยังมีอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีพิธีกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเหยา เป็นการรักษาผู้ป่วยโดยขอขมาผีที่ทำให้เจ็บป่วย พิธีเลี้ยงผีบ้านและพิธีเลี้ยงเจ้าปู่ตาซึ่งจะกระทำในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าตาประจำหมู่บ้าน (ทำพร้อมกันทังหมู่บ้าน)

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

บ้านโคกโก่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวผู้ไท หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักแรมแบบโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน  ร่วมพิธีบายศรี  สู่ขวัญ พิธีเหยา รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมน้ำตกตาดสูง น้ำตกตาดยาว ถ้ำฝ่ามือแดงดานโหลง ผาคันยู และซุ้มนกทา เยี่ยมชมการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน การทอผ้า จักสานไม้ไผ่ เลือกซื้อของฝากจากงานหัตถกรรมของชาวผู้ไท เช่น ผ้าซิ่นมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไท เสื้อเย็บมือที่นำผ้าทอในชุมชนมาเย็บเป็นเสื้อผู้ไทบ้านเพื่อเป็นของฝาก  สบู่รังไหมซึ่งมีโปรตีนไหมช่วยป้องกันผิวแห้งช่วยเก็บความชุ่มชื้นของผิว ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษารอยแผลเป็นจากสิวและสินค้าอื่นๆ จากศูนย์ร้านค้าในชุมชน

Tag: อุปกรณ์เดินป่า

ข้อมูลการติดต่อ : 

  • ชุมชนบ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  • นางสมบัติ สมสวย ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0847425822
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์   โทรศัพท์  043850447

Leave a Reply

error: Content is protected !!