ชุมชนบ้านเสมา  ต.หนองแปง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านเสมาเดิมชื่อ เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองในยุคโบราณ ตามประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ประมาณ 1,400 ปี ภายในบริเวณเมืองเก่ามีร่องรอยโบราณสถานหลายแห่งจากหลักฐานที่ค้นพบร่องรอยของศาสนสถานที่มีลักษณะตามคติในพระพุทธศาสนาเป็นศิลปกรรมแบบทวาราวดี โดยจากหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบ ทำให้ทราบว่ามีการอยู่อาศัยภายในเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วได้มาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยทวาราวดี มีซากศาสนสถานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งภายในเมืองและนอกเมือง ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเสมา

เมืองฟ้าแดดสงยางแห่งนี้เป็นแหล่งที่มีการค้นพบใบเสมาจำนวนมากและเป็นที่ตั้งของ พระธาตุยาคู  จนถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์และเป็นที่มาของชื่อบ้านเสมาในปัจจุบัน ใบเสมาที่ค้นพบมี ใบเสมาหินทรายสีแดง ที่มีทั้งเป็นแท่ง หินกลม เหลี่ยมและแผ่นศิลา แผ่นหินทรายเกลี้ยง แผ่นหินทรายสลักลวดลายจารึกตัวอักษรโบราณ ภาพสำคัญคือภาพจำหลักเรื่องราวพุทธประวัติและมหานิบาตชาดก ที่งดงามมากทำให้ทราบถึงความเชื่อความนิยม รวมถึงการแต่งกายและสถาปัตยกรรมเครื่องไม้ในสมัยนั้น  เมืองฟ้าแดดสงยางจึงเป็นแหล่งเสมาหินขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านเสมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศของชุมชน  ที่สวยงามเงียบสงบ บอกเล่าความงามผ่านวิถีชุมชน การแสดงรำบูชาพระธาตุยาคู การรำบายศรีสู่ขวัญของชุมชนเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุยาคู กราบไหว้ขอพร ตักบาตรทำบุญร่วมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ ชมความสวยงามของใบเสมา ขึ้นรถรางนำเที่ยวรอบคูเมือง ชมแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนและพิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่มีการรวบรวมภาพถ่ายเก่าแก่จัดแสดงความเป็นมาบอกเล่าวิถีชีวิตและประเพณีสำคัญของคนท้องถิ่น ซื้อของฝากของ ที่ระลึกจากชุมชนที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แปรรูปจากผ้าเพื่อเป็นของที่ระลึกเช่นกระเป๋าลายผ้าขาวม้า หมอนสี่เหลี่ยมลายผ้าขาวม้าที่เป็นลายเฉพาะของชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และกลุ่มอาหารของฝาก แหนมตุ้มรสเด็ดที่มีขนาดใหญ่พิเศษสามารถเก็บไว้ได้นาน กะหรี่ปั๊บรสชาติหอมมันอร่อย ขนมดอกจอก ขนมทองม้วน แคปหมูและสินค้าอื่น ๆ ของชุมชนอีกมากมาย

ข้อมูลการติดต่อ   

  • ชุมชนบ้านเสมา  หมู่ที่ 7 ต.หนองแปง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
  • นายอร่าม กล้าวิจารณ์ โทรศัพท์ ประธานกลุ่มบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0945378599
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกมลาไสย  โทรศัพท์   043899067

Leave a Reply

error: Content is protected !!