ชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสู่กันฟัง จากปากต่อปากจนเป็นตำนานเล่าว่าบรรพบุรุษของบ้านดงน้อยนั้นสืบเชื้อสายมาจากเมืองศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์ล้านช้าง) หลังจากเกิดเหตุสงครามจึงได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ โดยมาตั้งรกรากที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและอพยพมาเรื่อย ๆ จนถึงบ้านดงบัง บ้านโกทา โดยตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หลังจากบ้านโกทามีการขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นจนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่อยู่ภายในเขตปกครองของตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาพ่อใหญ่หลอด พ่อใหญ่พั้ว สอนจันดา ได้แยกจากบ้านโกทา มาตั้งบ้านดงน้อยซึ่งอยู่ใกล้หนองแดง หนองเลี้ยและหนองบัว ซึ่งผู้ใหญ่แส่ง บุดสีทะราช พ่อใหญ่มง หล้าสุดตา ได้อพยพมาสมทบและมีอีกหลายครอบครัวย้ายมาร่วมสมทบจนเป็นหมู่บ้านดงน้อย ชาวบ้านดงน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดงน้อย

ชุมชนบ้านดงน้อย ยังคงรักษาวัฒนธรรม ยึดมั่นประเพณีและพิธีกรรมตามวิถีความเชื่อของชุมชน เช่น การเลี้ยงปู่ตา จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและบูชาผีปู่ตา ที่ดูแลคุ้มครองหมู่บ้านให้อยู่เป็นสุข ประเพณีและพิธีกรรมเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการยึดมั่นในขนบธรรมเนียนวัฒนธรรมของชาวบ้านดงน้อยได้อย่างชัดเจน

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวนครจำปาศรีในบรรยากาศหมู่บ้านที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีใกล้ชิด   ผืนป่า ณ ชุมชนอันอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม “บ้านดงน้อย” ลองมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านดงน้อยด้วยตัวเองโดยการเลือกพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงศิลปกรรมพื้นบ้าน ฟังเสียงพิณ โปงลางและการแสดงฟ้อนจำปาศรีที่ถือเป็นอัตลักษณ์ชุมชนของ ชาวบ้านดงน้อย ชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติร่วมปลูกต้นยางนา ที่เป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้าน เข้าชมฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ กระเป๋าผ้า การแปรรูปตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ การทำขนมและอาหารพื้นถิ่น เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอมือ กระเป๋าที่แปรรูปจาก  ผ้าตุ๊กตาของที่ระลึกจากไม้ ชิมขนมไทยที่ทำโดยกลุ่มชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ที่ร้านค้าชุมชน  บ้านดงน้อย จุดสุดท้ายที่พลาดไม่ได้คือการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้าน พระธาตุนาดูนที่เปรียบเสมือนพุทธมณฑลแห่งอีสานแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
  • นายสุรพงษ์ เผิ่งจันดา กำนันตำบลพระธาตุ โทรศัพท์  089926 4859
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์  04379 7086

Leave a Reply

error: Content is protected !!