ชุมชนบ้านจ้อก้อ หมู่ที่ 8 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจ้อก้อ  เมื่อปี พ.ศ. 2390 กลุ่มชนกลุ่มเล็กได้อพยพหนีภัยพิบัติไฟไหม้และโรคระบาดจากบ้านแมด (กำแมด) มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้ๆ กับดงผึ้งน้อย ซึ่งภายหลังได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านก้อจ้อ”  (จ้อก้อ ภาษาถิ่น หมายถึง ที่ดอนสูง) ชาวบ้านจึงได้นำชื่อนี้มาตั้งตามลักษณะพื้นที่ที่ตั้งของหมู่บ้าน ด้วยพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้และลำน้ำตามธรรมชาติ ทำให้มีผู้อพยพมาอยู่รวมกันในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจ้อก้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการพัฒนา การวางผังหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาด้านอาชีพ มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสัตว์อื่นๆ อีกด้วย

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านจ้อก้อ

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านจ้อก้อ จากอาชีพการการแปรรูปเสื่อกกซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

บ้านจ้อก้อเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมครบวงจร มีทัศนียภาพที่ร่มรื่น สวยงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล่องแพไหว้พระ สักการะหลวงพ่อองค์ดำ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ กินกุ้งก้ามกราม ชิมอาหารพื้นบ้าน ล่องแพอาหารที่ห้วยไส้ไก่  และยังมีโฮมสเตย์ให้เข้าพัก เหมาะแก่การพักผ่อน เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  เรียนรู้ฐานภูมิปัญญาชุมชน การทอเสื่อกก การเสี้ยงกุ้งก้ามกราม การทำบายศรี การทำเครื่องจักสาน การทำว่าว  เรียนรู้ดูงานตู้ฟักไข่ และการปลูกผักปลอดสารพิษ เลือกซื้อ เลือกชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกุ้งก้ามกราม ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก

วันนี้ชาวจ้อก้อพร้อมแล้วที่จะน้อมรับและให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื่อร่วมอนุรักษ์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้และความประทับใจกลับไป

 ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านจ้อก้อ  หมู่ที่ 8 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
  • นายสัญญา ขันแข่ง ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0611091632
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043599160

Leave a Reply

error: Content is protected !!