ชุมชนบ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านเชียงแหว เริ่มก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2375 บ้านเชียงแหวแรกเริ่มเป็นป่าดงไม้ที่หนาทึบ ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่ครั้งแรกมีอยู่ 3 ครอบครัวคือครอบครัวของหมื่นประเสริฐ ครัวครอบหมื่นจุมพลและครอบครัวหมื่นพิทักษ์ ซึ่งได้อยู่ร่วมกันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คุ้มเหล่า หมู่ที่ 2 ในปัจจุบันได้ ช่วยกันหักล้างถางพงบุกเบิกเป็นกลุ่มแรก ครั้งต่อมาเมื่อได้สร้างหลักปักฐานเป็นหลักเป็นแหล่ง มีที่ทำมาหากินมั่นคงแล้ว ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือหาที่สร้างวัดเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่บรรพชาและอุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัยและเป็นที่ทำบุญกุศล เจริญภาวนา สืบสานพระพุทธศาสนาตามปะเพณีนิยมของไทย พร้อมกันชาวบ้าน   เชียงแหวได้พร้อมใจกันสร้างศาลาเทพารักษ์ขึ้นมาไว้ที่กลางหมู่บ้าน เสร็จแล้วได้อัญเชิญเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของ “ท้าวผาแดง” เข้าสิงห์สถิตในศาลนี้ ปัจจุบันชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “หอปู่ตา” ประจำหมู่บ้านเชียงแหว ทุก ๆ ปีจะมีการบวงสรวง เซ่นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ราบรื่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการดำรงชีวิตเป็นประเพณีสืบต่อมา ส่วนชื่อบ้านเชียงแหวนี้ มีต้นเค้ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่ ตอนที่นายพรานยิงกระรอกเผือกพังคีตาย แล้วได้นำมาชำแหละเนื้อแบ่งปันกันไปทำอาหารกิน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งคนที่ทำหน้าที่ชำแหละ เนื้อกระรอกเผือกนั้น เคยผ่านการบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อสึกออกมาคนท้องถิ่นอีสาน จึงเรียกว่า “เซียง” ส่วนการชำแหละนั้นภาษาท้องถิ่นอีสานเรียกว่า “แหว” เมื่อมีการเรียกชื่อสถานที่ปรากฏการณ์ในนิทานพื้นบ้าน จึงเรียกว่าบ้านเซียงแหวหรือ “เชียงแหว”  อันหมายถึง สถานที่ที่เชียงชำแหละเนื้อกระรอกนั่นเอง

อัตลักษณ์ชาวบ้านเชียงแหว

ชาวบ้านเชียงแหวดำเนินชีวิตโดยการทำไร่ ทำนา ทำสวน ได้สืบทอดประเพณีวัฒธรรมโดยมีจุดเด่นเกิดมาจากทะเลบัวแดงบานหนองหานกุมภวาปี ซึ่งทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ทำให้ชาวชุมชนบ้านเชียงแหว ยึดเอาหนองหานกุมภวาปีเป็นจุดรวมของการดำเนินชีวิตที่ผูกพันธุ์อยู่กับพื้นที่ชุมน้ำแห่งนี้ได้อย่างลงตัวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตในทุกวันของผู้คนที่นี้ รวมทั้งกิจกรรมสำคัญของชาวเชียงแหว ในทุกปีที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายคือการลงเรือชมบัวแดงของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเชียงแหวเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเก่าแก่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบชุมชน เช่นพระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง (พระเจ้าใหญ่) วัดโพธิ์ชัย  พระมหาธาตุเทพจินดา (พระธาตุบ้านเดียม) พระธาตุจอมศรี (พระธาตุแชแล)และล่องเรือชมทะเลบัวแดง  รวมทั้งสามารถเข้าชมฐานการเรียนรู้กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ทอเสื่อกก กลุ่มนวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเชียงแหว มีให้เลือกซื้อเช่นเสื่อกกแปรรูป ผ้าขาวม้าลายทะเลบัวแดง เสื่อกกพับได้ หมอนสม๊อค แจ่วบองและน้ำพริกตาแดงบัวสาย

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านเชียงแหว หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหว โทรศัพท์  042334661,  0818714580
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042334661

Leave a Reply

error: Content is protected !!