ชุมชนบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา          

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านน้อย มีเรื่องเล่าบ้านน้อยเดิมชื่อ บ้านน้อยหาโพง  เนื่องจากมีศพนางโพงไหลมาเกยหาดท้ายหมู่บ้าน เดิมทีบ้านน้อยยังไม่เป็นหมู่บ้านได้มีราษฎรอพยพมาจาก บ้านท่านาจันทร์มาตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 6 หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2452 ได้มีราษฎรอพยพ  ตามมาอีก เนื่องจากภูมิประเทศมีความเหมาะสมในการดำรงชีพและประกอบอาชีพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มจำนวนมากขึ้น นายฟองโคตรหัวหน้าหมู่บ้าน จึงได้ยื่นหนังสื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติโดยใช้ชื่อว่า “บ้านน้อยหาดพรม” เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากท้ายหมู่บ้านมีหาดหินสวยเหมือนพรมปูไว้  ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นบ้านน้อย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายโสภา ดวงตามี   และคนปัจจุบันคือนายสุบัน  สาสมัคร

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านน้อยคือการพูดภาษาไทเลย  ที่มีสำเนียงสุภาพ นุ่มนวล ในแบบของตัวเอง  โดยบ้านพักของชาวไทเลย ในชุมชนบ้านน้อยจะเป็นเรือนหลังใหญ่ร่มรื่น ยกพื้นสูงมีระเบียงหรือชานทำด้วยไม้  มีเรือนครัวแยกต่างหากสำหรับหลังคาของเรือนนอน มุงด้วยหญ้าคาหรือไม้แป้นเกล็ด ฝาเรือนพื้นเรือนนิยมทำด้วยไม้แผ่นเรียกว่าไม้แป้น ส่วนเสาจะใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นต้น ๆ หรืออิฐก่อเป็นเสาใหญ่ มีบันไดไม้พาดไว้สำหรับขึ้นลง  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงชาวบ้านจึงยึดอาชีพประมงสืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมทั่วไปได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกฝ้าย และการทำสวนมะพร้าว ถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนบ้านน้อยแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านน้อย สามารถมาพักโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสชีวิตและประเพณีของชาวบ้านในพื้นที่  ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน ชมธรรมชาติที่สวยงาม แก่งคุดคู้ ซึ่งเกิดจากการไหลผ่าน ของแม่น้ำโขง จนมีลักษณะเกาะแก่งเมื่อถึงฤดูแล้ง จะปรากฎมีโขดหินใหญ่น้อยเรียงราย และมีหาดทรายสวยงามตามความคดโค้งของสายน้ำโขง จึงเรียกว่า “แก่งคุดคู้” ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ้านผาแบ่น 6 หมู่ที่ ตำบลบุฮม และ จุดชมวิวภูทอก บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเช่นกัน  ผลิตภัณฑ์เด่น ในชุมชนบ้านน้อยที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีโดยทั่วไปคือ มะพร้าวแก้ว ที่ถือเป็นภูมิปัญญาถ่ายทอดกันถึงมาจนถึงรุ่นลูกหลาน จนมีการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วและกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว  ซึ่งมะพร้าวแก้วของชุมชนบ้านน้อยจะมีรสชาติอร่อย มีทั้งแบบแผ่น แบบเส้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด มะขามคลุก รวมไปถึงน้ำตาลอ้อยสำหรับนักท่องเที่ยวหาซื้อติดมือกลับไปเป็นของฝาก

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  • นายอดุลย์ ผลคำ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0613585395
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042821611

Leave a Reply

error: Content is protected !!