ชุมชนบ้านหม้อ ม.7  ต.บ้านหม้อ  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหม้อ ย้อนกลับไปราวปี พ.ศ. 2330 “นายหม้อ” ชาวไทพวน ได้รวมสมัครพรรคพวกหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในช่วงนั้น  จึงล่องเรือข้ามฝั่งมายังบริเวณบ้านหม้อในปัจจุบันและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหม้อ” โดยยึดถือตามคำกล่าวโบราณที่ว่า “บ้านหม้อท่า นาตีนบ้าน” หมายถึง “ตั้งบ้านใกล้ริมน้ำ มีบ้านไว้ท้ายบ้าน” อีกทั้งคำว่า “หม้อ” ในภาษาอีสานแปลว่า ริมๆ นอกจากนี้บ้านหม้อในสมัยก่อนยังเป็นจุดค้าหม้อ ค้าไห แลกเปลี่ยนสินค้าของ อ.ศรีเชียงใหม่ ทำให้เป็นการเชื่อมสานสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวลาวที่มีมาตั้งแต่ในอดีตทำให้เป็นจุดผ่อนปรนทำการค้าขายมาถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหม้อ ชาวชุมชนบ้านหม้อยังใช้ภาษาไทพวน เป็นภาษาดั้งเดิม มีงานสำคัญ ๆ ของท้องถิ่นจะใส่ชุดไทพวน คือนุ่งซิ่นมัดหมี่ย้อมครามตามภูมิปัญญาพื้นถิ่น มีความเชื่อและนับถือเจ้าแม่นางอั้ว ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าถึง “เจ้าแม่นางอั้ว” ว่าเมื่อครั้งย้ายถิ่นฐานนั้น มักจะมีพระสงฆ์มาด้วย เพื่อก่อตั้งวัดที่ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในพุทธศาสนา และนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งเจ้าแม่นางอั้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านหม้อได้ให้ความเคารพนับถือสืบมานับสองร้อยปี และเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านหม้อมาตั้งแต่ได้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ในความเชื่อที่ว่าจะปกปักษ์รักษาหมู่บ้านให้มั่งมีศรีสุขปราศจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งปวงและเมื่อครั้งมีศึกสงครามปราบฮ้อ ชาวบ้านเหล่าผู้กล้าก็จะมาขอพรให้ชนะศึก ในความเชื่อทางการเกษตร ก็จะมีพิธีขอฝนหรือแม้แต่การขอให้การประกอบอาชีพค้าขาย การงานต่างๆ เรื่องเรียนตลอดจนความรักให้สมหวังสมปรารถนา และในทุกปีจะมีการสักการะประจำปีที่เป็นประเพณีประจำหมู่บ้านตามความเชื่อที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงหวังให้ลูกหลานคงรักษาให้คงไว้สืบต่อไปในภายหน้า

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหม้อ  เนื่องจากชุมชนบ้านหม้อเป็นหมู่บ้านชายแดน 1 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 60 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือติดแม่น้ำโขงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยาวตามแม่น้ำโขงทำให้บ้านหม้อมีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งมีจุดผ่อนปรนชั่วคราวตรงข้ามอำเภอศรีเชียงใหม่กับตัวนครหลวงเวียงจันทน์  จึงสามารถข้ามไปท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ ท่าเทียบเรือศรีเชียงใหม่ วัดอรัญบรรพต รวมทั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะคือ หอเจ้าแม่นางอั้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหม้อที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อเป็นของฝากและนำไปรับประทานคือ ปลาส้มไร้ก้าง ปลาร้าหมัก ปลายอ  และเนื่องจากชาวบ้านหม้อทำไร่สับปะรดจำนวนมาก จึงนำผลสับปะรดมาแปรรูปเป็นน้ำสับปะรด สับปะรดกวน สบู่สับปะรด สับปะรดหยี ผลสับปะรดสด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการถักผ้าพันคอ ลูกปะคบ ยาหม่อง สมุนไพรแช่เท้า เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านหม้อ ม.7 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
  • นายสนอง เข็มพรหมมา รองประธานชุมชน โทรศัพท์  093429 9351
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์  04245 0131

Leave a Reply

error: Content is protected !!