ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาบ้านจอมแจ้ง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2399 เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่มีชื่อ สมัยก่อนการคมนาคมต้องอาศัยเรือตามลำน้ำโขง ช่วงหน้าแล้งน้ำน้อยเรือต้องจอดพักที่บริเวณนี้  จนสว่าง จึงเดินทางต่อไปได้ ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “บ้านแจ้ง” ต่อมาได้เพิ่มคำว่า “จอม” นำหน้าจึงได้ชื่อว่าบ้านจอมแจ้งมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านจอมแจ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา เกษตรกรรมและการประมงน้ำจืด พื้นที่แห่งนี้เคยได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างในปี พ.ศ.2549

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านจอมแจ้ง

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านจอมแจ้งจะสื่อสารด้วยภาษาไทยอีสานดั้งเดิม ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ฮีต 12 ครอง 14 มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันที่สำคัญอีกประการ คือผู้คนในหมู่บ้านจะเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทุก ๆ วันสำคัญของชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะและภายในบริเวณบ้าน เพื่อความร่มรื่นและความเขียวขจี มีการทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้านเพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะและความสวยงามของบ้านเรือน และการนับถือระบบเครือญาติเหนียวแน่น ทำให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านจอมแจ้ง มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านจอมแจ้ง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบ้านจอมแจ้ง เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและเป็นพื้นที่ต่อเนื่องในการเกิดปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11   ซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มารอชมปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้บ้านจอมแจ้งถูกแปรสภาพบ้านเรือนเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้งมีความพร้อมทั้งห้องพักสะอาด เจ้าของบ้านอัธยาศัยดี อาหารอร่อยและถูกสุขลักษณะเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง  เช่น เรือโบราณย่าแตง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หาดจอมมณี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว พระธาตุหนองคาย ศาลาแก้วกู่ (สวนประติมากรรมปูนปั้น) และพระธาตุบังพวน หาดสีกาย สักการะหลวงพ่อพระใส  ตลาดน้ำท่าเสด็จริมเขื่อนแม่น้ำโขง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นนิยม ได้แก่ ขนมเทียนไส้ไข่เค็ม  ถั่วตัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาร้า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น ถั่วอบสมุนไพร  น้ำพริกแจ่วแดง ข้าวกล้องงอก ปลาร้าหมักและยังมีสินค้าของที่ระลึกอีก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง และเข็มกลัดพญานาค  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของหมู่บ้านจอมแจ้งเช่นกัน

ข้อมูลการติดต่อ 

  • ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ม.1 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
  • นายประเสิรฐ หาบุญมีหมัก โทรศัพท์  0630173599
  • สำนักงานพัฒนาการอำเภอเมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์  042411182

Leave a Reply

error: Content is protected !!