บ้านหนองส่าน

ชุมชนบ้านหนองส่าน ม.11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองส่านเล่ากันว่าเจ้าปู่หลักคำ ซึ่งเป็นผู้ครองเมืองที่ฝั่งลาว พาลูกหลานอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางตลอดแนวบริเวณหนองส่าน คุณปู่ศรีหาพรหม ได้ตั้งชื่อบริเวณนั้นเป็นบ้านหนองส่าน เมื่อได้ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านแล้วชาวบ้านยังขาด  ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงได้สร้างศาลาเจ้าปู่ขึ้น บริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ทุกปีจะมีประเพณีการเลี้ยงปู่ตาขึ้น  เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ต่อมาเมื่อมีการขยายชุมชนเพิ่มขึ้นจนเป็น ตำบลโคกภู หนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอภูพาน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ไทกะเลิง

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ชาวชุมชนบ้านหนองส่าน ผู้เฒ่าผู้แก่จะยึดการทำบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้มาเยือน เพราะเชื่อกันว่า การบายศรีสู่ขวัญเป็นการเรียก “ขวัญ” ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจที่ดี ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาพักค้างสัมผัสวิถีชุมชน จะได้ทดลองทำบายศรีจากใบตองด้วยตนเอง  ซึ่งบ้านเรือนของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ยกสูง มีใต้ถุนบ้านเปิดโล่ง  แสดงให้เห็นถึงการกินอยู่ง่าย ของชาวชุมชุนบ้านหนองส่านแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนบ้านหนองส่านที่สำคัญคือ  การนั่งรถอีแต๊กชมวิถีเกษตรชุมชน   ดูทุ่งนาที่เขียวขจี  การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานซึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนจะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เล่นน้ำตกวังป่าเจียง เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมมากมาย เช่น มีกิจกรรมนั่งรถรางชมการทำเกษตรแบบพอเพียง ทั้งการเลี้ยงไก่ดำ หมูดำ และวัวดำ ที่เป็นการทำปศุสัตว์สร้างอาชีพ การเลี้ยงกวางรูซ่าที่สามารถนำเขาอ่อน และเนื้อหนังมาแปรรูปได้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าฝายพ่อเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านหนองส่านจากคำนิยามของบ้านหนองส่านที่ว่า “ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม”  นั้นจึงถือได้ว่าการทำผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว  โดยภายในชุมชนจะมีการร่วมกันเป็น “กลุ่มอนุรักษ์ผ้าย้อมครามทอมือบ้านหนองส่าน” เพื่อทำผ้าย้อมครามจำหน่าย ส่วนนักท่องเที่ยวก็สามารถเรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม  ตั้งแต่มัดลาย ย้อม ล้าง ตาก  จนสำเร็จเป็นผลงานของตนเอง  นอกจากผ้าย้อมครามแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว มีงานหัตถกรรมจักรสานพื้นบ้านและยังมีกลุ่มอาหารแปรรูปที่น่าสนใจ เช่น ข้าวเกรียบสมุนไพร กล้วยทอด กล้วยเบรกแตกเป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ :  

  • ชุมชนบ้านหนองส่าน หมู่ที่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  • นายสมใจ หลิมภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  0817916127
  • กลุ่มย้อมผ้าคราม โทรศัพท์  0855963609
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์  042711554

Leave a Reply

error: Content is protected !!