ชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของบ้านศรีฐานมีเรื่องเล่าว่า ชาวบ้านได้อพยพมากจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงที่เกิดสงครามภายในประเทศ โดยชาวบ้านได้อพยพข้ามฝั่งมา ซึ่งขณะมีการอพยพได้มีการต่อสู้กับทหาร จนมาถึงบริเวณหนองพลับ และได้เห็นพ้องกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้สร้างหลักฐานจนกลายเป็นชุมชนขึ้นมา โดยหนึ่งในชาวบ้านที่อพยพมานั้นชื่อ “ขุนศรี” ถือเป็นผู้มีฝืมือในการล่าสัตว์ โดยจะออกล่าสัตว์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น หนองแสง หนองสะพัง หนองนา โดยเฉพาะที่หนองนานั้นมีสัตว์อยู่ชุกชุมเพราะเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่น ขุนศรีจึงได้สร้างที่พักใกล้บริเวณหนองนาเพื่อสะดวกในการล่าสัตว์ ต่อมาก็มีผู้คนได้อพยพตามขุนศรี มาเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาชื่อ “บ้านศรีฐาน” โดยมีคำว่า “ศรี” มาจากชื่อของขุนศรี และคำว่า “ฐาน” มาจากถิ่นฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงกลายเป็น “หมู่บ้านศรีฐาน” ในปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านศรีฐาน  คือผ้าขิด หมอนขวาน ที่ทำสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน  ซึ่งสมัยโบราณชาวบ้านจะทำไว้ใช้เองในครัวเรือน ใช้ในงานประพณีต่างๆ  และใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ  ที่เป็นอาหารแทนการซื้อขายกับหมู่บ้านอื่น  เช่น ข้าว ปลา พริก หอมและกระเทียม เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบ้านศรีฐานได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์  ของโจน จันได  ผู้สานต่อแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และพอเพียงกับบ้านดิน ที่ปั้นดินมาเป็นบ้าน ที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นแห่งแรกและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านในพื้นที่มาศึกษาดูงาน เช่นการปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้บ้านศรีฐาน ยังมีวัดศรีฐานนอกและศรีฐานใน ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาฆาราวาสวิถีพุทธ ของญาติโยมชาวบ้านศรีฐานและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะวัดศรีฐานใน ที่มีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้และในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีจะมีพิธี  สรงน้ำเจดีย์หลวงปู่ฟ้ามืด สรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ที่ชาวบ้านศรีฐาน ถือปฏิบัติ  มาทุกปี และเมื่อมาที่วัดศรีฐานในแล้ว  ยังจะได้กราบสักการะอัฐิของหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้ละสังขาร เมื่อสิริอายุ 86 ปี 9 เดือน 19 วัน 64 พรรษา อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์โดยชุมชน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายและได้รับความนิยม มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด  คือหมอนขวานผ้าขิด และเมื่อมีความต้องการมากขึ้น จึงพัฒนาเป็นหมอนขวานให้มีรูปแบบสวยงามในรูปแบบต่าง  ๆ ที่สามารถนำไปเป็นของฝาก และของตกแต่งบ้าน ทำให้หมอนขวานบ้านศรีฐานเป็นที่รู้จักของคนนอกชุมชน ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนเอง ก็ได้รวมตัวกันเย็บหมอนขิด เช่น กลุ่มหมอนขิดแม่แย้ม แห่งบ้านศรีฐาน  ถือว่าเป็นศูนย์รวมชาวบ้านศรีฐาน  ที่ช่วยทำหมอนขิดจนมีรายได้มากขึ้นในปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • นางอัมพร มูลสาร  โทรศัพท์  0872581991
  • นางกัญญาภัทร ประจงจิตร  โทรศัพท์  0821411226
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์  045795129

Leave a Reply

error: Content is protected !!