ชุมชนบ้านสวายจ๊ะ  หมู่ที่  1  ต.สวาย  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านสวายในสมัยเมืองสุรินทร์ได้เริ่มก่อตั้งเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2306 จนถึงในปี พ.ศ. 2433 ในสมัยพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (เยียบ) เจ้าเมืองสุรินทร์ ได้มีราษฎรจากในกำแพงเมืองสุรินทร์ อพยพไปอยู่นอกเมือง เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร และตั้งหลักแหล่งใหม่ทำสวนไร่นาอยู่ทางบ้านสลักได บ้านแสลงพัน บ้านโคกอาโพน บ้านแกใหญ่ บ้านแกน้อย บ้านประปืดและบ้านสวาย-    นาแห้ว ได้แยกตัวออกมาอีกกลุ่มหนึ่ง อพยพลงมาทางตอนใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินและมีอพยพลงมาเรื่อยๆ  จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “สวายจ๊ะ”  ชาวบ้านสวายจ๊ะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาเขมรพื้นบ้านเป็นภาษาสื่อสาร ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  หลังจากฤดูทำนาผู้หญิงส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างในการทอผ้าเพื่อใช้ในเทศกาลสำคัญ เป็นของฝากที่ล้ำค่าแก่ญาติมิตรและจำหน่ายนำรายได้สู่ครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านสวายจ๊ะ

บ้านสวายจ๊ะเป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าไหมมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ถ่ายทอดการทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผ้าไหมบ้านสวายจ๊ะเป็น  ที่รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ลูกแก้วย้อมสีธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

จากการที่บ้านสวายจ๊ะเป็นชุมชนเก่าแก่ประกอบกับมีภูมิปัญญาทอผ้าไหม จึงทำให้แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้มีการยกระดับการท่องเที่ยววัฒนธรรมครบวงจร นั่งรถอีแต๋น ชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ชมวีถีชีวิต และชมการม้วนไหม ย้อมไหม จากสีธรรมชาติต่างๆ ชิมขนมพื้นบ้าน ชมกิจกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ เขียนโดยช่างชาวกัมพูชาในปี 2512 ที่วัดนารายณ์บุรินทร์  และยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้เลือกซื้อเป็นขิงฝากมากมาย อาทิ ผ้าไหมทอลายช้าง ผ้านุ่มย้อมหรือผ้านุ่มย้อมสีธรรมชาติ และของที่ระลึกที่ทำจากผ้าไหมและผ้ามัดย้อม อาทิ กระเป๋าใบเล็ก พวงกุญแจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บ้านสวายจ๊ะ หมู่ที่  1  ต.สวาย  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ โทรศัพท์  044515839

Leave a Reply

error: Content is protected !!