ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว  หมู่ที่  3  ต.ศรีสุข  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์

ประวัติความเป็นมา

บ้านอ้อมแก้วแต่เดิมเป็นป่าดงดิบ เป็นป่าหนาแน่น และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด บ้านอ้อมแก้วก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 คนส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านไพษร  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ การตั้งชื่อหมู่บ้านอ้อมแก้ว คือ มีเกาะอยู่แห่งหนึ่งทางทิศเหนือของหมู่บ้านอ้อมแก้ว เกาะแห่งนั้นมีลำห้วยทับทัน ลำห้วยใหญ่และลำห้วยเล็กไหลมาบรรจบกัน จุดศูนย์กลางที่น้ำไหลมาบรรจบกันก็มีเกาะอยู่เกาะหนึ่ง ชาวบ้านก็เลยเรียกเกาะนั้นว่า “เกาะอ้อมแก้ว”  ก็เลยได้นำชื่อของเกาะนั้นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านอ้อมแก้วจนถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านอ้อมแก้วเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและปลูกพืชเศรษฐกิจร่วม เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย  บ้านอ้อมแก้วสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีป่าไม้ ลำห้วย หนอง คลอง บึง ทำเกษตรพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน ทำการเกษตรผสมผสาน งานจักสาน ค้าขาย กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

อัตลักษณ์ของชุมชน

ชุมชนบ้านอ้อมแก้วถูกล้อมรอบด้วยลำห้วยทับทัน วิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่จะพูดภาษาลาวและภาษาส่วย (ภาษากวย) และช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษไว้ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับศาลปู่ตา ที่คอยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้าน หากจะจัดงาน หรือทำการใดจะต้องมาบอกกล่าวให้ทราบเพื่อให้การงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และการสวดสรภัญญะ การทำขนมไทยขึ้นชื่อของหมู่บ้าน  การรับประทานอาหารเย็น “โฮบบายระเงียก” แบบขันโตก และมีการผูกข้อต่อแขนเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

กิจกรรมท่องเที่ยวโดดเด่นของที่นี่คือ การล่องเรือลำน้ำห้วยทับทัน เพื่อชมหิ่งห้อยและความงามของธรรมชาติ 2 ฟากฝั่ง  ที่มีชาวบ้านมาจับปลาและหาอาหารจากแหล่งน้ำอันสมบูรณ์แห่งนี้   และแวะเก็บผลไม้ธรรมชาติ ตามริมฝั่งลำน้ำอีกด้วย นอกจากนี้โฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ  และแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน และกลุ่มขนมไทย ให้ได้ศึกษาเยี่ยมชม และยังมีผลิตภัณฑ์ของฝากให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหมลายล่องเรือห้วยทับทัน ชมจันทร์ดูหิ่งห้อยที่มีชื่อเสียงมากของบ้านอ้อมแก้ว เครื่องจักสานต่าง ๆ  และขนมไทยโบราณ ขนมเปียกปูน ข้าวต้มมัด ขนมเทียน ขนมต้ม ที่ทำใหม่ทุกวันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บ้านอ้อมแก้ว  หมู่ที่  3  ต.ศรีสุข  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์  โทรศัพท์
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ โทรศัพท์  04450 9119

Leave a Reply

error: Content is protected !!