ชุมชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านเจริญสุขก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 80 กว่าปีที่ผ่านมาโดยมีชาวบ้านอพยพมาจากอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดนครราชสีมา และได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ  ในปี พ.ศ. 2501 บ้านเจริญสุขตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาพระอังคาร มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ลักษณะดินเป็นดินลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมทุกชนิด ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และการทอผ้า

อัตลักษณ์ของชุมชน

ประวัติการทอผ้าของชาวบ้านเจริญสุข ชาวบ้านจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามบ้านเรือนของตนเอง    โดยในช่วงแรกเป็นการทอผ้าเพื่อไว้ใช้ภายในครัวเรือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทอผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับกรรมวิธีในการย้อมสีผ้าให้ออกมา มีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมไปย้อมกับดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญ       ที่หาได้ไม่ยากเพราะหมู่บ้านเจริญสุขนั้นตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดินบริเวณนี้จึงอุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ซึ่งนอกจากให้ประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้ว ชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาผสมผสานภูมิปัญญา  ของบรรพบุรุษ จนกลายเป็น “ผ้าภูอัคนี” ที่ให้สีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ จึงถือได้ว่า  การทอผ้าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านเจริญสุขมีกิจกรรมนั่งรถอีแต๊กชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาธรรมชาติที่ป่าเขาอังคาร โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง เริ่มจากจุดแรกที่จุดรวมพลศูนย์เรียนรู้ชุมชนเจริญสุข วัดเจริญสุข เนินกระต่าย น้ำตกซับโพธิ์ เขาราชสีห์ (ถ้ำเสือ) ซับลึกลับ เนินค้อนศรีโคตร เหล่าฝ้าย เส้นทางเดินเท้าแบบธรรมชาติ และ วัดเขาพระอังคาร วัดนี้มีร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ มีโบสถ์ 3 ยอดดูแปลกตา      มีใบเสมาหิน 8 คู่ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศิลปะสมัยขอม มีพุทธศิลป์ผสมศิลปะขอม โดยสถาปัตยกรรมของวัดเขาพระอังคารจะสร้างคล้าย ๆ กับปราสาทในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ จากจุดสุดท้ายรถอีแต๊กจะกลับมา ที่จุดรวมพล ที่ได้รวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อยอดมาจากผ้าไหมทอมือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาให้ได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อเป็นของฝาก

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 1, 12, 14  ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.บุรีรัมย์
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติ   โทรศัพท์  04432 1487

Leave a Reply

error: Content is protected !!