ชุมชนบ้านผางาม  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านผางามเป็นหมู่บ้านที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภูเขาหินมีหน้าผาหิน สูงชันในพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เดิมเรียกว่าบ้านดงน้อย ผู้คนแยกออกจาก บ้านสวนห้อม เพื่อมาตั้งบ้านเรือนโดยมีมาจากจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2510 จำนวน 15 หลังคาเรือน ยึดอาชีพทำการเกษตร ปลูกข้าว ข้าวโพด กระทั่งปี พ.ศ. 2520 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านผางาม” ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศที่มีแนวภูเขาหิน มีหน้าผาหินสูงชัน   มีบริเวณด้านหน้าผามีป่าหินขนาดเล็กสลับเรียงรายสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน แต่ขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านผาหวาย และได้แยกการปกครองจากหมู่บ้านผาหวาย ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2525 จนเป็นบ้านผางานมาถึงทุกวันนี้

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านผางาม

บ้านผางาม  ยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มีความเชื่อด้านผีบ้านผีเรือน  บรรพบุรุษ  ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างละมัดละวังมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีเลี้ยงศาลเจ้า ปู่สงค์  ย่าจอม  ในเดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  พร้อมกันทั้งหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านผางาม  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวบ้านผางาม   หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักแรมแบบโฮมสเตย์  สัมผัสชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ    รับประทานอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงศิลปพื้นบ้านและเดินป่าศึกษาชาติ สวนหินผางาม น้ำตกเพียงดิน    บ่อน้ำผุด เขาฟูจิเมืองเลย พร้อมเยี่ยมชมการผลิตสินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน อาทิเช่น การทำเครื่องจักสาน ออมสินไม้ไผ่ ไม้กวาด การถักทอ การจัดสวน สมุนไพรพื้นบ้าน ปลูกหม่อนไหมเพื่อแปรรูปและการผลิตกาแฟ

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านผางาม หมู่ที่ ๑๐ ตาบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
  • นางธัญญรัตน์ รัตนสิริโรจน์ โทรศัพท์  083329 4667
  • นายสุริยา สิงหาโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  081908 2974
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โทรศัพท์  04285 2328

Leave a Reply

error: Content is protected !!