ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  หมู่ที่ 1, 2, 7, 9 ต.บุ่งเลิศ  อ.เมยวดี  จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

บ้านบุ่งเลิศเดิมชื่อ “บ้านบุ่งอีเลิศ” เป็นชุมชนภูไท ซึ่งเป็นชุมชนเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยมีสองตา-ยาย ชื่อคุณตาอ้วนและคุณยายปุ่น ย้ายภูมิลำเนามาจากบ้านโคกกลาง  ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งรกรากประกอบอาชีพเก็บของป่า ทำน้ำมันยางขี้ไต้ เพื่อนำไปเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนและทำการหักร้างถางพงทำนาปลูกข้าวเนื่องจากภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า มีแหล่งน้ำเพียงพอกับการเพาะปลูก ต่อมาได้มีการทยอยอพยพชาวภูไทจากบ้านคำชะอีมาอยู่มากขึ้น  และการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อมาทางการได้แบ่งการปกครองใหม่ให้บ้านบุ่งอีเลิศ ไปขึ้นต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนชื่อจาก บ้านบุ่งอีเลิศเป็น “บ้านบุ่งนางเลิศ” และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งจาก บ้านบุ่งนางเลิศเป็น “บ้านบุ่งเลิศ” ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเมยวดี จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านบุ่งเลิศส่วนมากมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมและมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

บ้านบุ่งเลิศเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไท เป็นหมู่บ้านหนึ่งเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดที่นำภาษาภูไทมาใช้ในการสื่อสารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์คงไว้ซึ่งภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างโดดเด่น

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามจุดต่าง ๆ อาทิ จุดเรียนรู้ขนมนางเล็ด จุดเรียนรู้การทอผ้า จุดเรียนรู้สมุนไพร  จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกข้าวอินทรีย์เปิดให้เข้าศึกษาและเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก อย่างผ้าฝ้ายทอมือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข้าวอินทรีย์ปลอดสาร และขนมแม่เล็ดหน้าหวานที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ปลอดสาร ของชาวบ้านรสชาติหอมอร่อยและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ของชุมชนอีกมากมายให้เลือก

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  หมู่ที่ 1, 2, 7, 9 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
  • นายสง่า วังคะฮาด ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 08 1383 1685
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี โทรศัพท์  04357 7132

Leave a Reply

error: Content is protected !!