About Us

Story About Us

เกี่ยวกับเรา

Tourism Local Life แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี เส้นทางท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ ของชุมชนต่างๆ สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาอัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี ของแต่ละชุมชน นำเสนอและเป็นตัวกลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละชุมชน

วิถีชีวิตชุมชน90%
อัตลักษณ์80%
เส้นทางท่องเที่ยว 80%
ผลิตภัณฑ์90%
error: Content is protected !!