Category

กาฬสินธุ์

ท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ชุมชนบ้านโคกโก่ง  บ้านหนองแวงเหนือ  บ้านเสมา ชมวิถีชีวิตของคนในชนบท เรียนรู้อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของคนในท้องถิ่น

บ้านหนองแวงเหนือ

ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ ต.ภูปอ  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาบ้านห...
Read More
บ้านเสมา

บ้านเสมา

ชุมชนบ้านเสมา  ต.หนองแปง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของบ้านเสมาเดิมชื่...
Read More
บ้านโคกโก่ง

บ้านโคกโก่ง

ชุมชนบ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประวัติความเป็นมา   ประวัติความเป็นมาของบ้านโคก...
Read More
error: Content is protected !!