Category

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝายดินสอ

ชุมชนบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 ตำบลดังบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นม...
Read More
บ้านภูพานทอง

บ้านภูพานทอง

ชุมชนบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมา ถ้าพูดถึง “วิถีคนเทิงภ...
Read More
พาลุกา

บ้านพาลุกา

ชุมชนบ้านพาลุกา จังหวัดมุกดาหาร ประวัติความเป็นมา เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองมุกดาหาร ต่อมาได้ขอ...
Read More
บ้านอาลึ-สุรินทร์

บ้านอะลึ

ชุมชนบ้านอะลึ  หมู่ที่  4  ต.สำโรงทาบ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์    ประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่าบรรพบ...
Read More

บ้านคำหญ้าแดง

ชุมชนบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต.โคกงาม  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น ประวัติความเป็นมา เริ่มแรกได้มีนายผาย อบ...
Read More

บ้านผาเจาะ

ชุมชนบ้านผาเจาะ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมา              ประวัติแต่ดั้งแต่เดิมมาของที่นี...
Read More
บ้านแข้

บ้านแข้

ชุมชนบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาของชุมชน เริ่มตั้งแต่มีก...
Read More
บ้านอาลึ-สุรินทร์

บ้านอ้อมแก้ว

ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว  หมู่ที่  3  ต.ศรีสุข  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์ ประวัติความเป็นมา บ้านอ้อมแก้วแต่เดิ...
Read More

บ้านโคกสง่า

ชุมชนบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประวัติความเป็นมา บ้านโคกสง่าหรือประชาชนทั่ว...
Read More
บ้านหัวนายูง

บ้านหัวนายูง

ชุมชนบ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของบ้านหั...
Read More
1 2 3 4 5 7
error: Content is protected !!